Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 16 oktober 2018

Introduktionsprogram

För dig som vill bli behörig till ett nationellt program eller hitta en väg ut i arbetslivet. På våra introduktionsprogram har du en individuell studieplan som ligger till grund för utbildningen. Du studerar på heltid.

Vi erbjuder följande introduktionsprogram.

Programinriktat individuellt val – restaurang och livsmedel

Utbildningen för dig som vill studera på det nationella programmet Restaurang och livsmedel men saknar behörighet. Du tänker dig en framtid där du arbetar i yrken kring måltiden, nära kunder och gäster på exempelvis restaurang, bageri eller butik. Du kan börja jobba direkt efter avslutat nationellt program.

På programinriktat individuellt val följer du undervisningen i en nationell klass. Samtidigt läser du de kurser som saknas för behörighet till nationellt yrkesprogram.


Yrkesintroduktion – restaurang och livsmedel

En yrkesinriktad utbildning inom restaurang och livsmedel. På yrkesintroduktionen erbjuds du att läsa svenska, engelska, matematik, idrott, historia, religion, samhällskunskap, geografi, musik och bild på grundskolenivå.

Skulle du behöva läsa något annat ämne på grundskolenivå så försöker vi erbjuder även det. Du får läsa 200 gymnasiepoäng från det nationella programmets programgemensamma kurser.

Restaurang och serviceyrken, treårig planering

Den treåriga planeringen följer grunden i yrkesintroduktionsprogammet. Du läser en kombination av grundskoleämnen, gymnasiegemensamma kurser och programgemensamma gymnasiala kurser.

Under år 1 kan en treårig planering utformas för de elever vars mål inte är att påbörja det nationella programmet. Syftet med den treåriga planeringen är att skapa förutsättningar för en anställningsbarhet och/eller vidare studier.

Den individuella studieplanen utformas med gymnasiala programinriktade kurser, grundskoleämnen och gymnasiegemensamma kurser utifrån elevens behov.

APL, arbetsplatsförlagt lärande ska finnas med som en röd tråd i elevens utbildning och inriktas mot det arbetsliv inom restaurang – och livsmedel som eleven har som mål.

Individuellt alternativ – Förstärkt program med profilering mot restaurang och serviceyrken.

Programmet vänder sig till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som till exempel Aspergers syndrom, ADHD eller autism. Utbildningen är treårig med möjlighet till ett fjärde år. Utbildningen riktar sig till dig som behöver läsa färdigt grundskolans behörighetsgivande ämnen och samtidigt vill lägga grunden för ett framtida yrke inom restaurang eller livsmedel.

Hos oss läser du efter både grundskolans och gymnasieskolans kursplaner. Du läser gymnasiegemensamma kurser som till exempel idrott, matematik, engelska och svenska, och beroende på vald inriktning även kurser som matlagning eller livsmedels- och näringskunskap.

Du har en individuell studieplan och du studerar i din egen takt. Undervisningen bedrivs i mindre grupper.

I utbildningen ingår yrkesförberedande träning genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vi hjälper dig att hitta en APL-plats som passar dina intressen och din utbildning.

Hos oss får alla elever låna en Ipad eller en Chromebook under sin utbildningstid! Denna är ditt redskap för att lära dig mer om omvärlden, söka kunskap och att arbeta ämnesövergripande.

Språkintroduktion – profil restaurang och livsmedel

Språkintroduktion är ett gymnasieprogram för dig som behöver läsa mer svenska för att bli behörig till en annan utbildning.

Meningen är att du ska lära dig så mycket svenska så att du kan gå vidare till en annan utbildning på gymnasiet, på komvux, på högskolan eller till yrkeslivet.

Utbildningen innehåller undervisning i svenska som andraspråk. Beroende på vilka kunskaper du har kan du få möjlighet att studera andra grundskoleämnen och gymnasiekurser som du behöver för din fortsatta utbildning.

På profilen läser du 200 poäng gymnasiekurser, exempelvis måltids- och branschkunskap. Språkintroduktion kan även innehålla andra aktiviteter som är bra för din kunskapsutveckling. Det kan vara motivationsinsatser och praktik.

Språkintroduktion utformas för dig som enskild elev.

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Frasse Franzén